تمشک کدبانو میشود .

سلام چطورین ؟ منم خوبم . نیشخند

خوب از روزگار بگم . روز جمعه قرار بود عصری زنونه ای بریم خونه ی دایی شاهتوت دختر کوچولوی تپلیش رو ببینیم . صبح که بیدار شدم برای ناهار املت درست کردم و بعد از ناهارم مادرشوهر زنگید که ما کم کم داریم حاضر میشیم و نزدیک ساعت 4 میریم ! تو هم بیا . گفتم چشم . به شاهتوت که گفتم گفت من ساعت 3 میخوام از خونه برم بیرون . میای بیا برسونمت وگرنه من دیگه دنبالت نمیام ببرمت . منم حاضر شدنم رو تا سه و ربع ، سه بیست دقیقه ادامه دادم و دیگه دیدم نمیشه راه افتادیم . شلوار لی دمپا ی آبی تیره ، مانتوی مشکلی کتون ، یه روسری هم دلقک از مشهد برام آورده بود که سبز بود و یه جورایی زرشکی که زرشکیش با لبه های مانتو که زرشکی بودن میخورد . منم همون روسری رو که دیشب سوقاتی گرفته بودم سر کردم . یه نیم آرایشم کردم و موهامم اتو کشیدم و رفتیم . زودتر رسیدیم و زندایی بنده خدا از حموم اومده بود تازه و شوهرشم خونه بود هنوز . خودم خیلی شرمنده شدم و بدم میاد کسی زودتر از موعد بیاد خونم اما دیگه مجبور بودم دیگه ! سه و نیم اونجا بودم که گفت مادرشوهرت گفته ما ساعت 5 میایم . گفتم به من گفته 4 میام که ! دیگه نی نی تپلی و خداروشکر خوش اخلاق رو بقل کردم و کلی لذت بردم . وقتی دایی رفت یک مقدار غیبت مادرشوهر و خواهر شوهرارو کردیم ! نیشخند اون که خیلی دلش پر بود . منم یکم حرف زدم اما نه چیزی که به ضررم باشه ! مژه او هم یکم حرف زد و دیگه ساعت 4 مادرشوهرمم با عمه ی شاهتوت و دختراش اومدن . یکم خوش و بش کردیم و دیگه نی نی رو پیازچه گرفت و همش بقل اون بود ! خنثی یه جا هم مادرشوهر (‌طبق معمول ) گفت خوب تمشک تو هم برامون یه نی نی بیار دیگه ! منم گفتم به شاهتوت بگین . من که مریم مقدس نیستم نیشخند(‌فکر کنم دفه ی دیگه کامل براش توضیح بدم چرا من باردار نمیشم خنده) که نی نی یه عطسه زد . همه شون دست زدند و هورا و نزدیک بود پاشن برقصن ! که من گفتم که مامانم میگه نی نی پسر باید بیاری اما شاهتوت دختر دوست داره تا اینو گفتم باز یه عطسه کرد . اوف باید میومدی میدیدی چیکار میکردن قهقههنیشخند که نی نی زد تو پرشون که بچه ی من سرما خورده . دلتون به صبر زدن های بچه ی من خوش نکنید قهقههشیطان

اینم بگم زندایی یکی دوبار چاقیه من رو به روم آورده بود . مثلن یه خیاط داشت که من رفتم پیشش برام لباس بدوزه و خوب در نیاورد . که زندایی گفت خوب اون برای هیکل های استاندارد و لاغر بلده برای چاق ها بلد نیست حالا یه چیزی شبیه به این . کلی هم به هیکلش مینازید . حالا بعد از زایمانش قشنگ شکم آورده . نه اندازه ی من اما خوب تا حدی . عکس خودشم نشون میداد توی یه مراسمی که قشنگ شکمش توی لباس معلوم بود و خیلی بد بود ! اینم برای این که وقتی کسی رو مسخره کنی سرت میاد ! 

دیگه برامون یه نون شمالی درست کرد ، بعدم میوه آورد که برعکس همیشه زندایی که معمولن خسیسه ازش بعید بود این میوه هارو بیاره برای مهمون . موز و انگور خوشگل که معلوم بود از میوه فروشی خریده نه میوه تره بار ! + یه سری میوه های دیگه ! دیگه بعدم زنگیدم شاهتوت که بیاد دنبالم که گفت خونه ام !‌من تعجب کردم !‌صداش گرفته بود و خونه بود . گفتم مگه نگفتی بیرون کار دارم ؟ گفتم چرا اما حالم خوب نبود اومدم خونه . من زودی شک کردم و گفتم باشه بیا دنبالم . دیگه شوهر عمه دنبال عمه اینا هم اومد و داشتم میرفتم پایین جالب بود که عمه گفت من ماهی گذاشتم تو و شاهتوت هم پاشین بیاین خونه ی ما برای شام . منم گفتم دستت درد نکنه به شاهتوت میگم اگر گفت میایم . که دیگه عمه زودتر رفت پایین و منم داشتم میرفتم پایین که دیدم شوهر عمه گفت شاهتوت گفته تو با ما بیا خونه ی ما شاهتوت بره کاراشو بکنه بیاد که من به شاهتوت گفتم من با خودت میام . میخوام بیام خونه لباس عوض کنم . راستش میخواستم مدتی با شاهتوت باشم ببینم چرا رفته خونه !‌آخه میدونین شاهتوت خیلی دوست داره وقتایی که من خونه نیستم خونه باشه !‌ مثلن هی میگه برو خونه مامانت شب بخواب من فرداش میام دنبالت . به این صراحت نمیگه اما غیر مستقیم خیلی دوست داره از من جدا باشه ! 

دیگه با شاهتوت رفتم و انگاری شاهتوت میره دم خونشون میبینه بابا بزرگ مادریش دمه در . میره با اون سلام علیک میکنه که بابا بزرگ بهش میگه شاهتوت پاشو بیا خونه تون و باباشم توی خونه بوده . هی به زور میخواسته شاهتوت رو ببره تو و شاهتوت هم نمیرفته که یهو بابا بزرگ گریه اش میگیره و شاهتوت هم بغض میکنه و گریه میکنه و همون دم در با هم حرف میزنند و دیگه داییشم میرسه که چی شده و اینا ! بابا بزرگ میگه بابات اومده خونه ی ما گریه کرده که شاهتوت با هم قهره ! ( شاهتوت یک بار به باباش زنگید تو این زمانا اما باباش جواب نداد پس باباشم همچین ناراحت نیست ازین قهر . تازشم پدر شوهر من و گریه ؟!‌ عمرن ) دیگه شاهتوت حالش بد میشه و میاد خونه ! نیشخند

بعدم بهش گفتم چرا به شوهر عمه گفتی ما میایم خونتون . گفت آخه به من گفته یا شما بیاین یا ما بیایم که شاهتوت گفته من تمشک رو راضی میکنم ما میایم ! قهقهه

 

خلاصه رفتیم خونه مون و شاهتوت رفت دنیال کاراش و حدود هفت و هشت اومد دنبال من و رفتیم خونه شون . جاتون خالی شام ماهی شکم پر درست کرده بود . البته شکمش خیلی هم پر نبودا اما خوب همون میزان کم هم خیلی خوشمزه بود . بعد یه دونه ماهی درست کرده بود . البته که برای خودشون بود اما خوب وقتی دیده کمه نباید مارو هم میگفت بریم ! اما خوب خیلی خوشمزه بود و من تاحالا همچین ماهی ای نخورده بودم !‌ شکمش رو هم با سبزی معطر و کمی گردو و رب اناز ترش که همه رو با هم یه تفت داده بود و گذاشته بود شکم ماهی و ماهی رو سرخ کرده بود . به من چسبید به شاهتوت هم !‌البته شاهتوت ماهی رو همینطوری معمولی هم سرخ کنی دوست داره ! چه برسه به این ماهی . من ترشیش رو دوست داشتم که از رب انار بود ! 

بعد از شام هم حکم زدیم و این بار هم من و شوهر عمه تو یه گروه بودیم و شاهتوت و عمه ش هم یه گروه . که من و شوهر عمه بردیم !‌ بعدم ساعت 11 اومدیم خونمون . حالا آخر هفته نوبت منه و من باید دعوتشون کنم . دیگه خیلی زشته . اول میخواستم مرغ شکم پر درست کنم که بعد پشیمون شدم . یه مرغ برای 4 تا آدم بزرگ و دو تا بچه زیاده ! حالا فعلن دارم میفکرم که چی درست کنم ! 

 

فرداش که میشد شنبه . صبح شاهتوت رفت دنبال سرویس مدرسه (‌فعلن شده سرویس مدرسه )‌ و صبح که اومد ساعت 9 بیدار شدمو صبحونه خوردیم و دیگه من افتادم به جون آشپزخونه . البته روی اپن رو قشنگ تمیز کردم و همه وسایل و برداشتم و زیرش رو تمیز کردم و خلاصه کلی تمیز کاری کردم !‌برای اولین بار ! بعدم دکور روی اپن و میز تلویزیون رو عوض کردم . اگر یادتون باشه سه تا فیل داشتم از بزرگ به کوچیک که گذاشتم روی میز تیوی . دو تا صندوق کوچیک داشتم یکیش رو پر از تزئیینی های کوچیک کریستالی رنگی کردم و یکی هم گل های قلاب بافی گذاشتم و یکیش رو گذاشتم روی میز خاطره ( که عاری از عکسه )‌یکیش رو هم گذاشتم لب اپن . خلاصه یکم مقدار تغییرات دادم و تقریبا ساعت 12 کارم تموم شد . به شاهتوت هم گفتم ناهار از بیرون بگیر که به خاطر یه کاری میره در خونشون که این بار مامان و بابا بزرگ میخواستن که به زور ببرنش تو خونه که باز شاهتوت نمیره و همه شون گریه میکنند باز قهقههنیشخند آخه اینا خیلی اشکشون دم مشکشونه . خودمم اینطوریم البته . بعدم دیگه مامانش یکم وسیله میده به شاهتوت و شاهتوت میاره خونه . بعد شاهتوت گفت مامانم گفته تو تمشک رو بیار خونمون امروز عصر که من و تمشک بابا رو بیاریم خونه تون ! (‌یعنی ببخشید این کلمه رو میگم مجردا نخونین . من برم خایه مالی و بگم غلط کردیم بیا خونه ی ما . که من گفتم عمرن نمیرم خونتون بابات رو بیارم خونمون ) که شاهتوت گفت نه . به شاهتوت گفتم بیا عید غدیر یه شیرینی میگیریم میریم خونتون به احترام بابا بزرگ چون دو بار بهت رو انداخته . اما دیگه بعدش کمتر میریم و سنگین میریم و سنگین میایم . نه به اون شوری شوری نه به این بی نمکی . متوسط . گفت باشه پس بزنگ به مامانم . 

زنگیدم به مادرشوهر که من با شاهتوت حرف زدم ما روز عید میایم خونتون انشالله . هستین ؟ گفت آره . گفتم پس دیگه امروز نمیایم ! گفت باشه ! گفتم امشب بابا بزرگ برای شام نمیاد خونه مون ؟‌شما هم بیاین که گفتن نه نمیان . بابا بزرگ میخواسته بره خونه ی اون یکی پسرش (‌البته منم حوصله ی مهمونداری نداشتم )‌بعدم دیگه شاهتوت یکم خوابید و بعد رفت بیرون دنبال سرویس بعد از ظهرش ( ناهار هم ساندویچ فلافل خوردیم ) و منم دیگه یکم نشستم و وب گردی کردم و اینا که شاهتوت اومد حدود ساعت 7

به شاهتوت گفتم بیا پاسور بازی کنیم به شرط اینکه هر کی باخت ظرف هارو بشوره . نمیدونم اینو از وبلاگ کی خوندم که گفته بود با شوهرم بازی میکنیم و هر کی باخت ظرفارو میشوره !شاهتوت  گفت اگر تو باختی چی ؟ گفتم ظرفای شب رو میشورم دیگه گفت این که وظیفته ‍!‌ کلن من ازین کلمه متنفرم ! گفتم شاهتوت حرف از وظیفه نزن ! (‌با عصبانیت ) که اگر بنا به وظیفه باشه حرفایی میزنم که بسوزی . بعدم گفتم اصلن نمیخوام بازی نمیکنم . دو سه بار اومد سمتم که بیا بازی کنیم و منظوری نداشتم و اینا که منم گفتم نمیخوام . برو ! بعدم گفتم هی به خودم فشار میارم جلوی زبونم رو میگیرم که حرفی نزنم تو ناراحت بشی بعد تو حرف وظیفه میزنی . یک بار دیگه حرف از وظیفه بزنی تمام وظایف خودتو خانوادت رو از اول بله برون تا الان میکوبونم تو چشمت . نمیبینی چند وقته حرفی نمیزنم . نق نمیزنم . (‌ببخشید عصبانی بودم این حرفا روزدم . معمولن من اینطوری حرف نمیزنم . ) گفتم ریدم تو زندگی که همش من باید از خودم بگذرم . ریدم تو این زندگی که من فقط وظیفه دارم . و خلاصه شاهتوت گفت یا بیا بازی کنیم یا گریه نکن وگرنه میزارم میرم . گفتم برو . 

دیگه یکم گریه کردم و اعصابم خورد شد . واقعا زور داره . وظیفه ی منه کارای خونه ، آشپزی و تمکین و همه چی اما وظیفه ی اون هیچی نیست . حتی پول دراوردن و خرج منو دادن ! دیگه قاطی کرده بودم و اولین بار بود گفتم اگر با دوست پسرم ازدواج کرده بودم حداقل این حرفا رو نمیشنیدم . حداقل عشق بینمون بود و الان مثل پیرمرد و پیر زن زندگی نمیکردیم . الان وظیفه م این نبود . دیگه واقعا تصمیم گرفتم برم دنبال یه کاری و پول در بیارم که اینقدر خار نشم تو زندگیم . حداقل اونطوری میتونم هر چند وقت یک بار کارگر بیارم تا خونه رو تمیز کنه ! 

خلاصه آخر شبم یه بوق زدیم و توی این بوق زدن بگم من 10 درصد هم لذت نبردم . همش درد کشیدم . اونوقت میگه چرا تو گرم نیستی توی رابطه ! سبز

بعدم دیگه خوابیدیم . الانم میخوام ناهار کباب تابه ای درست کنم و بعدم احتمالن شیرینی کشمشی درست میکنم برای فردا که بریم خونه مادرشوهر برای دستبوسی سبز

 

نیشخندماچقلب

عیدتون مبارک . انشالله که آخر هفته ی خوبی داشته باشید . شرمنده ی کساییم که رمز خیلی خصوصی رو ندارن ! بالاخره باید یه فرقی  بین دوستی که چند ساله باهامه با کسی که چند ماهه اومده باشه . باید یه فرقی بین روشنا و خاموشا باشه ! نه ؟!

عینک

/ 24 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مهتاب

وای چقدر شما خاله بازی میکنید؟چقدر مهمون بازی توی این وضع گرونی؟! توی فامیل مادریم فقط خونه بزرگترها جمع میشیم یعنی خونه خاله ها و دایی خونه جوونها معمولا نمیریم مگر اینکه خیلی اصرار کنند آخه جوونای الان که هشتشون گرو نهشونه مهمونی رفتن نداره! بعدم شما که همه اش خونه همید دیگه تشریفات چیدن نداره! شعور یه چیز ذاتیه که خدا به بعضیا نداده! حالا گیریم که تو چاق هم باشی اون زندایی خانوم باید اینو به رخت بکشه؟ امیدوارم همچین چاق بشه که تو پیشش مانکن باشی! والا!! زیاد با پدرشوهر صمیمی نشید باز! قهر نباشید برید اونجا اما کم! رسمی باشید بهتره

نسیم

امان از این بوقای بی لذت...[سبز] زودی بیا از دستبوسی بنویس...[نیشخند] عزیزمی....ایشالا یه کار خوب پیدا میکنی...ایشالا همسرت وضعیت مالیش روبراه تر میشه...گلم حیف تو نیست گریه کنی...مردا یه چیزی میگن دیگه جدی نگیر...

رها مير

تمشك جون چرا انقدر درد داري؟! يه دكتر برو خداي ناكرده شايد كيست داشته باشي دوست منم خيلي سوزش ودرد داشت خيلي بهتر شد

مونا مونا

تمشک به نظرم تو دعوا حرفای خوبی زدی فقط در مورد دوست پسرت نباید می گفتی. پسرا خودشون هرغلطی بکنن و حتی بعد از ازدواج تورو با 100 تا دختره دیگه مقایسه کنن هیچ اشکالی نداره ولی فقط کافیه تو اسم از یه پسر بیاری علی الخصوص اسمه دوست پسره قدیمو دیگه کربلا غوغا می شه. فکر کردی بری سره کار اختیاره مالتو خواهی داشت؟ نه خیییییییییییییییر. تازه کناره این به قولی وظایفی که تو خونه داری در اختیار گذاشتن حقوقتم می شه جزو وظایفت. حالا که عادت به خونه نشینی داری به نظره من نرو سره کار.

اسکارلت

عزیزم خودتو اذیت نکن ... به حرفهای نیش دارشم توجه نکن

مونا مونا

تمشک به نظرم تو دعوا حرفای خوبی زدی فقط در مورد دوست پسرت نباید می گفتی. پسرا خودشون هرغلطی بکنن و حتی بعد از ازدواج تورو با 100 تا دختره دیگه مقایسه کنن هیچ اشکالی نداره ولی فقط کافیه تو اسم از یه پسر بیاری علی الخصوص اسمه دوست پسره قدیمو دیگه کربلا غوغا می شه. فکر کردی بری سره کار اختیاره مالتو خواهی داشت؟ نه خیییییییییییییییر. تازه کناره این به قولی وظایفی که تو خونه داری در اختیار گذاشتن حقوقتم می شه جزو وظایفت. حالا که عادت به خونه نشینی داری به نظره من نرو سره کار.

مرضیه

پس کامنت من کو ؟بو خودا کامنت گذاشته بودما[متفکر]

مریم

سلام خوبی عسل خب خداروشکر که بهت خوش گذشت ولی ببخشیدا معذرت میخوام ناراحت نشیا عزیزم بنظرت برات زود نیست با این حقوق کم فعلاکه دارید جا میفتید مهمون دعوت میکنی زیاد فعلا تازه عروسی همه باید شما رو دعوتت کنند یزره هوای کارتو داشته باش فعلا فقط برو مهمونی طرف ما اینطوریه نه اینکه نیان میان مثلا یه بار در ماه!!!

تنسگل

تمشک جون تو همیشه خانوم بودی'بازم خانومی کن'ایشالا یه کار خوب گیرت بیاد'حقوقشم هرچند کم باشه اما بازم حس استقلالی که به آدم میده خیلی خوبه'منم باید یه فکری به حال بوقمون بکنم'خیلی سرد شدم'[ناراحت]

تنسگل

تمشک بوقم دواره درست شد[نیشخند]