تو روحت شب.که سه

تا اینوقت شب بیدار موندم فقط به این امید که آوا.ی بار.ان ببینم اونوقت میگه شرمندم با اینکه گفتیم بعد از اخت.تامیه آوا.ی بار.ان رو پخش میکنیم اما نمیکنیم، فوتبال پخش میکنیم

ای تو روح اخت.تامی.ه

تو روح فوت.بال

تو روح شب.که سه

تو روح هر چی برنامه ریزیه ت...میه شماست

اعصاب و روان نزاشتید برام! 

من الان باید هفت پادشاهو خواب دیده باشم! با این فیلمای مسخره تون

من اعصاب ندارم

پست قبلی هم جدیدهنیشخند

/ 0 نظر / 21 بازدید