از گیلان تا مازندران با کلی خاطره

 

 

سلام . بالاخره طلسم رو شکوندم و اومدم . اما هنوز طلسم کامنتا شکسته نشده ! وای از من که این همه وقت کم میارم .

خوب بریم سراغ روزانه نویسی ها . نمیدونم تا 4 شنبه رو گفتم یا نه ؟‌4 شنبه قرار بود مامانم بیاد . من دیگه دوبار لباسشویی روشن کردم و خونه رو یکم سرو سامون دادم و دیگه مامانم اومد خونمون و ناهار با خودش غذا آورد قورمه سبزی . خوردیم و بعدم رفتیم 4 شنبه بازار شاهتوت 50 تومن ریخت به حسابم که خرید کنم . خیلی چیزا به چشمم اومد مثل شال و شلوار و خیلی چیزای دیگه اما مامان تند تند میرفت به خاطر همین منم چیز زیادی نخریدم . به جز من یه تونیک خریدم و مامانم یکم خرید کرد و ترب سفید هم خریدیم با کمی سبزی خوردن و چغندر قند و اومدیم خونه . با مامان سبزی هارو پاک کردیم و  مامان گفت نمیخواد شام برنجی درست کنی . منم دیدم کوکو سیب زمینی بهترین تصمیمه . که گفت اره خوبه . دیگه کو کو سیب زمینی در فر درست کردم که فکر کنم چون سینی فر بزرگه م جنسش مثل اون یکی سینی فرم نیست همه کو کو ها چسبیدند به سینی اما طعمش عالیییی شده بود . شام رو خوردیم و هی شاهتوت نق میزد و بهانه میگرفت این چیه درست کردی و این چرا اینطوریه و خلاصه که مامان اینا که رفتند باش بحث کردم که چرا اینطوری گفتی ! گفت چرا برای مامانت این غذا رو درست کردی و باید یه چیز بهتر درست میکردی ! خلاصه یکم بحث کردیم و خوابیدیم !

فردا صبحش شاهتوت ماشین رو برد درست کنه ! و قرار بود ظهر بریم که دلقک گفته بود منم میخوام بیام شمال که قرار شد صبر کنیم کلاسش تموم شه و ساعت 4 راه بیفتیم . دیگه ناهارم ساندویچ خوردیم و منتظر دلقک که بیاد . از دانشگاه اومد و هی گفت فردا هم کلاس دارم و اینا خلاصه منتظر بود کلی اصرار کنیم بهش که نکردیم و الکی چند ساعت منتظرش موندیم . دیگه راه افتادیم و شب رسیدیم خونه مادر بزرگ پدری شاهتوت . شام خورش قیمه و فسنجون و شیرینی خورشت بود که همه اینا رو عموی شاهتوت اورده بود . مثل اینکه شب مهمون داشته و این غذاهارو میاره برای مامان بزرگ . شام خوردیم و پسر عموی شاهتوت اومد و یه جعبه کوکی دستش بود . دو تا کوکی که خوردیم مامان بزرگ کوکی رو برداشت و معلوم نشد کجا قایمش کرد که دیگه اثری ازش ندیدیم اما خیلی خوشمزه بود چون تازه بود و بسته بندی نبود !‌

شب توی اون یکی اتاق خوابیدیم که چراغ نفتی روشن بود توش و کلی چشمامون سوخت و اشک اومد و با بدبختی خوابیدیم . سرد هم بود و من تو بقل گرم شاهتوت خوابیدم !

فردا صبحش که میشد جمعه صبحانه مربای گلابی شمالی خوردیم و ناهارم واویشکای خونگی مدل جدید خوردیم . عمه شاهتوت که همسایه مادرشه یه سر اومد و رفت و بعدم من ظرفای ناهار رو شستم و دیگه رفتیم شهر ! با پسر عموی شاهتوت و خواهر کوچیکش رفتیم و بستنی قیفی خوردیم که با شیر محلی درست میشه و خیلیییییییییییی خوشمزه بود .

بعدم رفتیم پسر عموی شاهتوت رو رسوندیم و بعد رفتیم خونه مامان بزرگ مادری شاهتوت .

دایی شاهتوت و دخترشم بودند وکلی نی نی بازی کردیم و هی گفتند که چرا تنبلین و بچه نمیارین و کلن شده نقل محافل قضیه بچه دار شدن من منم دیدم شاهتوت هر چی بیشتر مورد توجه قرار بگیره بیشتر مخالفت میکنه . منم گفتم منم الان بچه نمیخوام . بچه ی دایی رو هم از بقلش گرفتم و گفتم تو که بچه دوست نداری بچه رو بده به من !‌

شام واویشکا و ماهی سرخ کرده و مرغ بود که من واویشکا خوردم جاتون خالی . بعدم جمع کردیمو من و شاهتوت توی اتاق خوابیدیم . هنوز 5 دقیقه نشده بود که شاهتوت بلند شد و گف  مامان بزرگ جارو بیار . ! من تعجب کرده بودم چی میگه این مرد . نگو موش دیده بود !  خلاصه موش رو که پیدا نکردند و کسی هم ندیدش ما هم بیرون خوابیدیم و فهمیدم که دیگه تو جای تنگ هم خوابم میبره !

صبح بعد از صبحانه رفتیم با پسر عموی شاهتوت دوباره همون جای قبلی بستنی قیفی خوردیم بعدم توی طبیعت خوشگل شمال عکس گرفتیم و اخر سرم رفتیم خونه شون . ( میخواستیم شام بریم که مامانش گفت من نیستم !) ناهار مرغ بود که خوردیم و بعدم پسر عموی شاهتوت که با زنش اونطوری کرده بود اومد و من سعی کردم خیلی سرد باش برخورد کنم و تا حدی هم موفق بودم . اتفاقا پیشنهاد داد 4 تایی بریم بیرون که من قبول نکردم ! بعدم دیگه رفتیم خونه مادر بزرگ پدری شاهتوت . یک سر خونه عموش رفتیم که همونجا هستند و یکم با زنعمو صحبت کردیم و دوباره اومدیم خونه مامان بزرگ و شام ماهی خوردیم و باز ظرفاشو شستمو این بار چراغ نفتی سالم از خونه عمه ی شاهتوت آوردیم و خوابیدیم که خیلی بهتر شد اما بازم سرد بود و مجبور بودم برم بقل شاهتوت !

صبح یلدا هم خونه مادر بزرگ بودیم اون یکی عمه شاهتوت اومدند و ناهار قورمه سبزی خوردیم و بعد کادویی که برای اون یکی عمه آورده بودیم به همه نشون دادیم و کادو کردیمو گذاشتیم خونه مامان بزرگ توی اتاق که شب ببریم خونه ی عمه شاهتوت . بعدم رفتیم زمینای اطراف خونه مامان بزرگ رو ببینیم که وقتی اومدیم دیدیم زنعموی شاهتوت اونجاست و گفت کادوت رو باز کردم ببینم چی توشه !همه کاغذ کادو رو پاره کرده بود و کلی از دستش اعصابم خورد شد و از کاغذ کادوی پاره شده هم عکس گرفتم و دوباره چسب کاری کردم و مامان بزرگ گفت اشکال نداره بهش میگیم که اینطوری شده . بعدم حاضر شدیم ورفتیم خونه عمه . چون تازه خونه ش رو ساخته !

هدیه رو هم بهش دادیم وقضیه رو گفتیم (‌عمه و زنعمو با هم قهرن ! ) شامم فسنجون خوردیم و اینبار شوهر عمه که همیشه به من متلک مینداخت هیچی نگفت . کمی نشستیم و میوه و اینا خوردیم و دیگه رفتیم خونه مامان بزرگ و اونجا هم کمی حرف زدیم و دیگه خوابیدیم .

دو شنبه صبح بیدار شدیم و رفتیم که ماشین رو بنزین بزنیم که مامانم زنگید که ما داریم میریم رامسر ویلای فامیل بابات و شما هم بیاین . اونجا هم دیگه تصمیم گرفتیم بعد ناهار بریم اونجا . ناهار مرغ گرفتند و من و شاهتوت شستیم و تومواد خوابوندیم و جوجه خوردیم که خیلی چسبید . بعدم جمع کردیم و خدافظی کردیم و رفتیم رامسر .

ویلای فامیلمون درختای پرتقال داشت و یه سوییت کوچیک بود . دیگه بعد از شام رفتیم بیرون و لب دریا و باقالی و چای خوردیم و شاهتوت به خاطر شوخی هایی که میکرد اعصابم رو خورد کرد و دیگه اومدیم خونه . مردا رفتند ویلای روبه رویی که اجاره کرده بودند و ما خانوما هم توی سوییت خوابیدیم . نصفه شبی دلدرد وحشتناکی گرفتم که اصلن خیلی بد بود ! دقیقا زیر سینه م ! یکی دو ساعت بیدار بودم و دیگه بعد از اذان صبح خوابم برد درست وقتی که بارون گرفت . دستم رو گذاشتم روی دلم و آیة الکرسی خوندم و خداروشکر دردم آروم شد . کلن 4 ساعتم نخوابیدم چون که شب ساعت 2ونیم خوابیدیم و من 4 بیدار شدم و دلدرد داشتم باز 6 اینا خوابیدم و 8 بیدار شدم . صبحانه رو زدیم و بعدم یکم بازی کردیم و ناهار هم اش گندم بود که من و شاهتوت دوست نداشتیم از شام دیشب خوردیم و دیگه اومدیم خونه . کلی هم بهمون پرتقال دادند !‌از جاده چالوس اومدیم و بازم دلدرد گرفتم و برف 93 رو هم توی جاده چالوس دیدم و دیگه رسیدیم خونه و شام هم کباب از بیرون گرفتیم .

4 شنبه صبح شاهتوت رفت سرکار و منم کم کم کارای خونه رو انجام دادم و کلی هم خسته بودم و کم کم دیگه کارام تموم شد . شامم رفتیم خونه مامان شاهتوت چون که پسرعموش از شمال اومد بود ! باشون پاسور بازی کردیم که وسطای بازی برادرشوهر قاطی کرد و شروع کرد به داد زدن و منم باش قهر کردم ! حالیش نیست که بازیه و قرار نیست داد بزنه !

بعد از شام که مرغ بود اومدیم خونه و خوابیدیم

5 شنبه صبح شاهتوت جارو زد و من گردگیری کردم و گلم رو انتقال دادم به سمت پنجره و وسایل روی میز خاطره رو انتقال دادم روی اون یکی میزم و عکسارو از میز تیوی گذاشتم روی میز خاطره و شمعدون هامم از روی میز ناهار خوردی گذاشتم لب تاقچه ی شومینه و کلی کار کردیم و ناهارم خوردیم و شام هم قرار بود مهمون بیاد که دیگه قرار شد بریم خونه مامان شاهتوت . بعدم حرف شد که جمعه ناهار بیان خونه ما برای شام . پیازچه دستور ژله انار با دونه های انار رو داد و پسر عمو سالاد ماکارونی خواست !‌

اومدیم خونه و خداروشکر دیروزش خونه رو مرتب کرده بودم . صبح ساعت 8 بیدار شدم و اول اب گذاشتم جوش اومد و ماکارونی رو ریختم توش نزدیک یک ربع جوشید ( منظورم همون پاستاست )‌بعدم آب کشی کردم . شاهتوت هم رفته بود خرید . انار دون کردم و قارچ خورد کردم و هویج رنده کردم و خیارشور خورد کردم و با سس و پاستا مخلوط کردم و خلاصه کلی از وقتم رو همین سالاد ماکارونی گرفت . بعدم ژله انار رو درست کردم و ریختم توی قالب و دونه های انار رو هم ریختم و گذاشتم فریزر که زودتر ببنده . دیگه رو پا بند نبودم . خداروشکر شاهتوت کلی کمک کرد و پیتزارو آماده کردیم و مهمونا اومدند و پیتزا که 4 تا سینی بود گذاشتیم توی فر و بعدم خوردیم و دیگه مهمونا رفتند . میوه هم پرتقال بود و دو بار هم چای ریختم !

و الان که مهمونا رفتند و کلی خسته هستم و پام درد میکنه کلی !

همه رفتند و قراره شام هم بریم خونه عمه شاهتوت . واقعا خسته هستم ! دیگه گفتم بیام بنویسم براتون ! ظرفارو هم توی ماشین ظرفشویی ریختم که الان خاموش کرد ! دیگه نا ندارم برم ظرفا رو در بیارم !

روزگارتون خوش . ان شاءلله که دفه دیگه با عکس میام ! کامنتارو هم به زودی میجوابم .

 

/ 25 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
لیـــدی رها

تمشک جون ایشالا همیشه بهت خوش بگذره ... بعد سفر تا یکی دو روز دوست ندارم مهمونی برم آدم خسته میشه واقعا... کار خوبی نکرده کادو رو پاره کرده ...

بهسا

من به روش شف طیبه انارها رو دون کردم و آب گرفتم خییییییییییییییلی خوش طعم شدن تمشک عالی امتحان کن

سلام عسیسم.انشاالله همیشه مسافرت باشی وخوش

خانوم خونه

با این که وبم مخاطب زیاد نداره و کامنتامم کمن و هیچ وقت به کسی نگفتم کامنت بزارین یا نه و اون دسته از ویزیتورام که هسدنو دوست دارم و ی دوست پایه ان وبرام عزیزن ولی خودمم به این حرف اعتقاد دارم که کسی که این جا مینویسه احتیاج داره که خونده بشه والا تو دفتر مینوشت حرفاشو من نمیگم همیشه نظر بدن ولی چن وقت ی بار خوبه

میفا

همیشه به سفر و شادی عزیزم.[ماچ]

تابان

کلا پیتزا از پلو و خورشت راحتتر است ولی خرجشم م بیشتر است دیگه [عینک]

خانوم N

خوش بحالت تمشک منم سفر شمال میخوام

مونا مونا

به به به بسلامتی رفتین سفر! منم خیلی خیلی دلم سفر می خواست ولی نشد که بریم. همین که چند روز دور از خونه بودی و بادی به کله اتون خورده خیلی خوبه.

اسکارلت

بازم مسافرت یه تنوعی شده برات . بدک نبوده عسلی[ماچ]

خانوم خونه

والا یکم تنبلم هیچ وقت ادرس نمیزارم:)) ببخشید:)) اکثرا کامنتی بدون ادرس با اسمه خانوم خونه منم:)