سلام . میگن کس نخوارد پشت من جز ناخن انگشت من . شنیدین که ؟ معنیشم که تابلو هست چی میشه ...

خوب من قورباغه ام رو خودم امروز قورت دادم . یک ماه هی خواهش و پیغام و پسغام فرستادم برای فامیل شاهتوت اینا هیچ کاری نکرد اما خودم امروز قورتش دادم

دیشب که با شاهتوت حرف میزدم گفت فامیلمون گفته یکی رو جای تو پیدا کرده !! گفته که به دکترم گفتم که میخوای بری ... خوب من خیلی خوشحال شدم .. چون اگر بخوام به کارهای ازدواجم برسم خیلی کار دارم که باید انجام بدم ...

خلاصه امروز که رفتم سرکار دیدم دکتر میگه مامور بیمه میاد اینجا و شما بهش بگو ما از اول دی شروع به کار کردیم . منم دیدم که انگار از هیچی خبر نداره !! منم بهش گفتم آقای فامیل شاهتوت اینا باتون صجبت نکرد ؟ گفت نه !!!

منم بهش گفتم آخه من نهایت میتونم تا یکی دو ماهه دیگه اینجا کار کنم به آقای ایکس ( همون فامیل شاهتوت اینا ) گفتم ! گفت حتمی یادش رفته که به من بگه !! خلاصه که ان شالله قضیه همونطوری بشه که خودت دوست داری . مام شما رو این یکی دو ماهه بیمه میکنیم بعد شما شماره بیمه ات رو ببر جای بعدی که رفتی سرکار اونجا بیمه ات کنن... یعنی من اونقدر متعجب شدم که طرف اینقدر راحت قبول کرد موضوع رو . شاید خودشم از دست من خسته شده بود !

بعدشم زنگ زدم به آقای ایکس و گفتم کی میاین با آقای دکتر صحبت کنین ؟ گفت حالا بعدن میام . تلفنی هم بهش میگم ... آخرشم گفت تو باید یکی دو هفته بهمونی تا ما یکی رو جات پیدا کنیم ...

 

دیگه منم به شاهتوت گفتم و شاهتوت هم بهم گفت خودم بیمه ات میکنم 

 

به همین راحتی قورباغه ای که فکر میکردم تو گلوم گیر کنه رو به راحتی قورت دادم ...