سلام بنده از گوشیم دارم آپ میکنم

امشب مادرشوهر اینا میخوان بیان خونمون ساعت یک بعدازظهر زنگ زدن ما میخوایم شام بیایم خونتون.تازه شاهتوت به ما گفت که مامانم اینا شامم میان خونتون  نه مادرشوهرم

با شاهتوت هنوز سردم اصلا اعصابم خورده از دستش و از کاراش

خوب اومدم اینو بگم دیشبینا یه خواب دیدم 

خوابی پر از رمز و تعبیر

خواب دیدم توی شرکت تنهام (خوب تا اینجاش مشکلی نیست چون اکثر مواقع تنهام) بعد خواب دیدم که دستشوییم گرفت و رفتم دستشویی شرکت .همین که نشستم اونجا ییهو صدای دکی رو شنیدم که اومد توی شرکت منم فوری نگاه کردم به قفل دستشویی و دیدم درو قفل نکردم کلی ناراحت شدم و گفتم وای الان اگه دکی بیاد دستشویی چی؟ بعد ییهو از ترس بیدار شدم و دیدم جیش دارم :دییییییی