شد آنچه که مقدر شده بود و شاید بهترین تصمیم بود... 

روحش شاد باشه و علیرقم همه نامهربونی هاش همیشه تو دل ما زنده ست

بکوشیم بعد از ما یاد مهربانی هایمان بماند...