خیلی لذت

بخشه وقتی:

از غریبه

ای توی خیابان چیزی میپرسی و او با

لبخند و حوصله جوابت رامی دهد

 

وقتی مهمونات

دستور غذایی رو ازت می پرسن

 

وقتی هدیه ات را

باز می کند و چشمهایش از خوشحالی

برق می زند

 

از خیابان که رد

می شوی راننده ای که حق تقدم با

اوست برایت می ایستد و با خوشرویی

اشاره

  می کند که رد شوی 

 

وقتی دیر رسیده ای

و می گوید خودش هم الان رسیده 

 

وقتی کسی را

می خندانی

 

وقت حرف زدن کلمه

ای را گم می کنی و او زود حدسش

میزند

 

عجله داری که از

چهار راه رد شوی و چراغ سبز

می ماند

 

مسیرت با مسیر

بعدی تاکسی یکی است

 

فوت کردن قاصدک

 

وقتی تو رو

می رسونه و تا داخل خونه نشدی راه

نمی افته

 

نسیم خنک تو

تابستون

 

لحظه بیدار شدن از

خوابی بد

 

پیچ آخر جاده و

سوسوی چراغ های شهر

 

وقتی اخم کرده اما

نمی تواند جلوی خنده اش را بگیرد

 

وقتی به جای

خداحافظی می گوید....می بینمت

 

وقتی کسی یادش

می ماند که از چه چیزهایی خوشت

می اید

 

هوای توی گل

فروشی

 

بوی عطر

  گل نرگس

 

کودکی در آغوش

دیگری است اما دستانش را دراز

می کند تا تو بغلش کنی

 

وقتی سر امتحان

یهو جواب یک سوال یادت بیاد و .. بیایید ساعات زیبای زندگی رو قدربدانیم