ازین قالبه خوشم اومده ... اون دختره حس خوبی بهم میده .. انگار خودمم ... دومسش دارم با اجازه تون نیشخند