تق  تق  فشفشه  ، فاصلمون  کم  بشه

هیزم و نفت و آتیش ، دوسِت دارم خداییش

سیب زمینی به سیخه ، عکس گلت به میخه 

غماتو بیار فوتش کن ، کینه داری شوتش کن

هوا بهاری میشه ، سرما فراری میشه

زردی ازت دور بشه ، هر چی میخوای جور بشه

 

نود و دو تون مبارک