دوستای گلی که با یاهو چت میکنید بی زحمت ایدیه یاهوی بنده رو هم اد کنید فقط اد کردین بگین که کدوم دوست حونمین که من بشناسمتون اخه هر کسیو که اد نمیکنم که

 

tameshk_khanoom